LAS – Lagen om anställningsskydd uppdateras 2022

Nora Wennertorp

Schemalägg ett möte

LAS – Lagen om anställningsskydd uppdateras 2022

Den nya Lagen om anställningsskydd, LAS, kommer att tillämpas första gången 1 oktober 2022 och föreslås gälla fr.o.m. 30 juni 2022.

Lagen kompletteras av kollektivavtal där det kan finnas avvikelser från LAS, det är därför viktigt att du har koll på ditt kollektivavtal.

 

LAS reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare samt innehåller regler om vad som gäller vid: Anställning – Uppsägning – Avskedande.

 

Vad innebär nya LAS?

 

I stora drag innebär den nya LAS att huvudregeln numera är heltidsanställning – om inget annat avtalats. Några viktiga ändringar:

  • Tillskillnad från tidigare (24 månader) räcker det nu att man jobbat 12 månader under en femårsperiod för att anställningen ska övergå till en fast anställning.
  • Samtidigt får den som jobbat minst 9 månader under en 3-årsperiod nu förtur till en visstidsanställning.
  • En arbetare som under samma månad haft minst 3 särskilda visstidsanställningar (tidigare: allmän visstid) får tillgodoräkna sig tiden mellan respektive anställning som anställningstid (berör timanställningar).
  • Gällande inhyrd personal via bemanningsföretag ska, om de av en och samma företag hyrts in sammanlagt 24 månader under en 3-årsperiod, antingen en tillsvidareanställning eller en ersättning motsvarande 2 månadslöner erbjudas. Om erbjudandet inte antas, kan uthyrningen fortsätta.

Vägen till en fast anställning är alltså snabbare i och med den nya LAS.

 

Andra viktiga ändringar som tillkommit är bl.a.:

  • Turordningsreglerna vid arbetsbrist: tidigare kunde arbetstagare med max 10 anställda vid särskilda omständigheter undanta 2 anställda denna regel. Nu kan 3 arbetstagare undantas denna regel – dock med en tremånadersspärr.
  • ”Saklig grund” ändras till ”Saklig skäl” vid uppsägning av anställda. Större hänsyn tas till avtalsbrottet och mindre hänsyn till arbetstagarens personliga intressen.