Privacy policy

GDPR

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter på N&W Global Accounting AB är Nora Wennertorp, info@globalaccounting.se tel. +46 (0) 760–850 913.

Personuppgifter

Därför behandlar vi personuppgifter

Personuppgifter registreras och behandlas av N&W Global Accounting AB huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla globalaccounting.se, fullgöra den åtgärd för vilket personuppgifterna lämnades och för att kommunicera med besökare.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha en giltig grund för behandlingen. Såvida inte annat framgår nedan är vår grund ett berättigat intresse eller fullgöra ett avtal. Behandling kan också vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

N&W Global Accountings berättigade intresse är i första hand att fullgöra det åtagande för vilket personuppgifterna lämnades till oss, men även att tillhandahålla dig och din organisation information (marknadsföring och nyheter) inom områden som vi tror är relevant för dig i din yrkesroll eller arbetssökande. I tillämpliga fall kan det berättigade intresset även avse att försvara rättsliga anspråk.

 

  • N&W Global Accounting behandlar personuppgifter bl.a. för att:
  • Marknadsföra våra produkter och tjänster
  • Informera om nyheter såsom lagändringar och förändringar på marknaden eller inom N&W Global Accounting
  • Hantera ansökan om lediga tjänster och platser eller spontansökningar om intresse för anställning eller praktikplats
  • Hantera frågor eller annan kontakt som har tagits med oss
  • Uppfylla avtal gentemot kunden
  • Hantera beställning av utskick av publikationer eller prenumerationer för nyhetsbrev.
  • Vilka personuppgifter behandlar vi

 

Karriär

När du söker en ledig tjänst behandlar vi som utgångspunkt följande personuppgifter; namn, födelseår, kön, e-postadress, telefonnummer, adress, CV, personligt brev, övriga bifogade dokument (typiskt sett betyg och intyg).

Dina personuppgifter behandlas i syfte att administrera rekryteringen av sökt tjänst eller plats. N&W Global Accounting sparar de uppgifter du lämnar till oss i samband med ansökan i en kandidatprofil. Dina uppgifter kan komma att sparas om vi ser möjlighet för dig att delta i någon annan rekryteringsprocess längre fram och under förutsättning att du har samtyckt till detta.

Kontaktformulär GDPR

När du skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär via webbsidan blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter, som exempelvis namn, telefonnummer eller e-postadress. Vi uppmanar dig att inte lämna någon personuppgift i fritextfälten då denna skickas vidare som ett e-mail till en gemensam e-mailadress.

De personuppgifter du lämnar i samband med en kontaktförfrågan registreras och lagras i syfte att kunna hantera och besvara ärendet och i förekommande fall för att identifiera dig i samband med en begäran. Personuppgifterna lagras i syfte att fullgöra rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser om t.ex. dokumentationskrav eller försvara rättsliga anspråk.

Övrigt

Utöver ovanstående behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid efterföljande e-postkontakt med oss. Som utgångspunkt efterfrågar vi inte känsliga personuppgifter som exempelvis information om hälsa eller etniskt ursprung. Om du själv väljer att lämna sådan information, t.ex. i samband med en jobbansökan förutsätter vi att du vill att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med denna policy.

Vidarebefordran av personuppgifter

Personlig information kommer inte att överföras, såvida N&W Global Accounting inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet.

Hur länge vi sparar personuppgifter

N&W Global Accounting vidtar rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Personuppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar lagras till dess att du meddelar oss att prenumeration ska avslutas. Vilket du gör genom att maila oss eller posta till oss enligt uppgifter nedan.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. N&W Global Accounting verkar för att dina personuppgifter ska behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

N&W Global Accounting tillser att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär, omfattning och känslighet. N&W Global Accountings system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas.

Av lagar och professionella skyldigheter, inklusive yrkesetiska regelverk, följer också krav på organisatoriska säkerhetsåtgärder. Några exempel på sådana åtgärder är:

Tystnadsplikt för alla som arbetar inom eller för N&W Global Accounting rörande information som de har fått under eller i anledning av verksamhet vid eller för N&W Global Accounting.

Avtal rörande dataskydd med berörda leverantörer och konsulter

Interna rutiner samt policys avseende omsorgsfull hantering av personuppgifter samt för uppgiftsminimering, relevans, aktualitet, gallring och incidenthantering.

Rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot behandling. Det kan dock finnas begränsningar enligt lag, professionella regelverk och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du ansvarar i första hand själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella. För att uppdatera informationen skickar du den korrekta informationen till oss, varefter vi snarast rättar uppgifterna. Om vi härutöver får kännedom om att personuppgifter som du lämnat till oss via webbplatserna eller på annat sätt inte längre är korrekta, kommer vi rätta, avidentifiera eller ta bort sådana personuppgifter.

Personuppgifterna bevaras under den tid som är motiverat med hänsyn till ändamålen med behandlingen. På begäran tas om möjligt identifierbara personuppgifter bort från aktuella system, vilket kan innebära att vi inte kan fortsätta att erbjuda tjänsterna till dig. Du har rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Invändning ska vara preciserad.

Du har rätt att utan kostnad få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om information och registerutdrag ska göras skriftligen till N&W Global Accountings postadress och då vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om sökandes namn, telefonnummer och kopia på giltig legitimation.

Kontakt

Vi vill hålla dina personuppgifter aktuella och korrekta.

Vill du göra en begäran om utdrag, radering eller ändring av de uppgifter som finns sparade om dig? Maila till info@globalaccounting.se eller skriv till:

 

 

N&W Global Accounting AB

Att: GDPR

Box 16019

750 16 Uppsala, Sverige