Legal notice

Grundare av Global
Accounting & Auditing S.L.

Boka tid för ett fysiskt eller virtuellt möte

GDPR

GDPR, även kallad dataskyddsförordningen är en ny lag som gäller alla EU-länder och som innebär ett ökat skydd för privatpersoners integritet.
Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet. Den här integritetspolicyn förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.
Ansvarig person för hantering av personuppgifter på N&W Global Accounting AB är Nora Wennertorp, info@globalaccounting.se tel. +46 (0) 760–850 913.

Personuppgifter

Därför behandlar vi personuppgifter
Personuppgifter registreras och behandlas av N&W Global Accounting AB huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla globalaccounting.es, fullgöra den åtgärd för vilket personuppgifterna lämnades och för att kommunicera med besökare.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha en giltig grund för behandlingen. Såvida inte annat framgår nedan är vår grund ett berättigat intresse eller fullgöra ett avtal. Behandling kan också vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

N&W Global Accountings berättigade intresse är i första hand att fullgöra det åtagande för vilket personuppgifterna lämnades till oss, men även att tillhandahålla dig och din organisation information (marknadsföring och nyheter) inom områden som vi tror är relevant för dig i din yrkesroll eller arbetssökande. I tillämpliga fall kan det berättigade intresset även avse att försvara rättsliga anspråk.

N&W Global Accounting behandlar personuppgifter bl.a. för att:

  • Marknadsföra våra produkter och tjänster
  • Informera om nyheter såsom lagändringar och förändringar på marknaden eller inom N&W Global Accounting
  • Hantera ansökan om lediga tjänster och platser eller spontansökningar om intresse för anställning eller praktikplats
  • Hantera frågor eller annan kontakt som har tagits med oss
  • Uppfylla avtal gentemot kunden
  • Hantera beställning av utskick av publikationer eller prenumerationer för nyhetsbrev.

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi

Karriär
När du söker en ledig tjänst behandlar vi som utgångspunkt följande personuppgifter; namn, födelseår, kön, e-postadress, telefonnummer, adress, CV, personligt brev, övriga bifogade dokument (typiskt sett betyg och intyg).
Dina personuppgifter behandlas i syfte att administrera rekryteringen av sökt tjänst eller plats. N&W Global Accounting sparar de uppgifter du lämnar till oss i samband med ansökan i en kandidatprofil. Dina uppgifter kan komma att sparas om vi ser möjlighet för dig att delta i någon annan rekryteringsprocess längre fram och under förutsättning att du har samtyckt till detta.

Kontaktformulär GDPR
När du skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär via webbsidan blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter, som exempelvis namn, telefonnummer eller e-postadress. Vi uppmanar dig att inte lämna någon personuppgift i fritextfälten då denna skickas vidare som ett e-mail till en gemensam e-mailadress.

De personuppgifter du lämnar i samband med en kontaktförfrågan registreras och lagras i syfte att kunna hantera och besvara ärendet och i förekommande fall för att identifiera dig i samband med en begäran. Personuppgifterna lagras i syfte att fullgöra rättsliga eller avtalsmässiga förpliktelser om t.ex. dokumentationskrav eller försvara rättsliga anspråk.

Övrigt
Utöver ovanstående behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid efterföljande e-postkontakt med oss. Som utgångspunkt efterfrågar vi inte känsliga personuppgifter som exempelvis information om hälsa eller etniskt ursprung. Om du själv väljer att lämna sådan information, t.ex. i samband med en jobbansökan förutsätter vi att du vill att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med denna policy.

Vidarebefordran av personuppgifter
Personlig information kommer inte att överföras, såvida N&W Global Accounting inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet.

Hur länge vi sparar personuppgifter
N&W Global Accounting vidtar rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Personuppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar lagras till dess att du meddelar oss att prenumeration ska avslutas. Vilket du gör genom att maila oss eller posta till oss enligt uppgifter nedan.

Säkerhet
Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. N&W Global Accounting verkar för att dina personuppgifter ska behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

N&W Global Accounting tillser att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär, omfattning och känslighet. N&W Global Accountings system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas.

Av lagar och professionella skyldigheter, inklusive yrkesetiska regelverk, följer också krav på organisatoriska säkerhetsåtgärder. Några exempel på sådana åtgärder är:
Tystnadsplikt för alla som arbetar inom eller för N&W Global Accounting rörande information som de har fått under eller i anledning av verksamhet vid eller för N&W Global Accounting.
Avtal rörande dataskydd med berörda leverantörer och konsulter

Interna rutiner samt policys avseende omsorgsfull hantering av personuppgifter samt för uppgiftsminimering, relevans, aktualitet, gallring och incidenthantering.

Rättigheter
Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot behandling. Det kan dock finnas begränsningar enligt lag, professionella regelverk och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du ansvarar i första hand själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella. För att uppdatera informationen skickar du den korrekta informationen till oss, varefter vi snarast rättar uppgifterna. Om vi härutöver får kännedom om att personuppgifter som du lämnat till oss via webbplatserna eller på annat sätt inte längre är korrekta, kommer vi rätta, avidentifiera eller ta bort sådana personuppgifter.

Personuppgifterna bevaras under den tid som är motiverat med hänsyn till ändamålen med behandlingen. På begäran tas om möjligt identifierbara personuppgifter bort från aktuella system, vilket kan innebära att vi inte kan fortsätta att erbjuda tjänsterna till dig. Du har rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som vi gör där vi anser oss ha ett berättigat intresse utifrån en intresseavvägning. Invändning ska vara preciserad.
Du har rätt att utan kostnad få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om information och registerutdrag ska göras skriftligen till N&W Global Accountings postadress och då vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om sökandes namn, telefonnummer och kopia på giltig legitimation.

Kontakt
Vi vill hålla dina personuppgifter aktuella och korrekta.
Vill du göra en begäran om utdrag, radering eller ändring av de uppgifter som finns sparade om dig? Maila till info@globalaccounting.se eller skriv till:

N&W Global Accounting AB
Att: GDPR
Box 16019
750 16 Uppsala, Sverige

1) IDENTIFICACION.

El presente aviso legal regula el uso del sitio web WWW.GLOBALACCOUNTING.ES (en
adelante, LA WEB), del que es titular GLOBAL ACCOUNTING & AUDITING S.L. (en
adelante, PROPIETARIO DE LA WEB).

El PROPIETARIO DE LA WEB, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa que:

– Su denominación social es: GLOBAL ACCOUNTING & AUDITING S.L.
– Su nombre comercial es: GLOBAL ACCOUNTING & AUDITING S.L.
– Su CIF es: B92060433
– Su domicilio social está en: Jacinto Benavente 11, Edificio Marbeland ES 29601 Marbella, Spanien
– Inscrita en el Registro Mercantil de: MALAGA, TOMO 2350, FOLIO 140, HOJA
MA-36937

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto
que detallamos a continuación:

– Teléfono: 952828252
– Correo electrónico: REVISORN@GLOBALACCOUNTING.ES

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y el PROPIETARIO DE LA
WEB
se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo
postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

2) USUARIOS.

El acceso y/o uso de este portal del PROPIETARIO DE LA WEB, creadora del sitio, atribuye
la condición de USUARIO, al que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones
Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación
independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten
de obligado cumplimiento.

3) USO DEL PORTAL.

El sitio web y sus servicios, son de acceso libre y gratuito, no obstante, el PROPIETARIO
DE LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la
previa cumplimentación del correspondiente formulario, para convertirse en usuario del
portal.

El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique al
PROPIETARIO DE LA WEB y será el único responsable de las manifestaciones falsas o

inexactas que realice.

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios del PROPIETARIO DE LA WEB y a no emplearlos para, entre otros:

a. Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo, ofensivos, de
apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.

b. Introducir en la red virus informáticos, o realizar actuaciones susceptibles de alterar,
estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o
sistemas físicos y lógicos del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceras personas; así
como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales el PROPIETARIO
DE LA WEB presta sus servicios.

c. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas
restringidas de los sistemas informáticos del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros
y, en su caso, extraer información.

d. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la
confidencialidad de la información del PROPIETARIO DE LA WEB o de terceros.

e. Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un tercero.

f. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
autorización del titular de los correspondientes derechos, o ello resulte legalmente
permitido.

g. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fines de venta u otras, de naturaleza comercial sin que medie su
previa solicitud o consentimiento.

4) POLITICA DE PRIVACIDAD.

El PROPIETARIO DE LA WEB quiere poner en conocimiento de los usuarios y clientes de
su página Web, la política llevada a cabo respecto al tratamiento y protección de los datos
de carácter personal de aquellas personas que voluntariamente utilizan los formularios de
contacto para contactar con el PROPIETARIO DE LA WEB, así como el acceso a su página
propia, que impliquen la comunicación de sus datos personales al PROPIETARIO DE LA
WEB
.

A.- Identificación del responsable del tratamiento.

El PROPIETARIO DE LA WEB, provista de CIF B92060433, informa al usuario y cliente de
su página Web de la existencia de un registro de actividades automatizado de datos
personales denominado CLIENTES, donde se recogen y almacenan los datos personales
que el usuario y el cliente le comunican a fin de gestionar su solicitud.

B.- Actualización de las políticas.

El PROPIETARIO DE LA WEB modificará, sin previo aviso, la presente política de
privacidad siempre que sea necesario para adecuar la misma a cualquier cambio legislativo,
reglamentario, jurisprudencial, administrativo o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia de Protección de Datos u objeto legítimo de cualquier
modificación de esta política, no obstante lo anterior, será publicada y advertida en la página
Web del PROPIETARIO DE LA WEB.

Por todo lo anterior, el PROPIETARIO DE LA WEB, recomienda a los usuarios la lectura
periódica de estas políticas con el fin de poder conocer los cambios que en las mismas se
efectúen.

C.- Finalidad del Registro de actividades.

El PROPIETARIO DE LA WEB no solicita en su página Web, datos a los internautas que la
visiten, salvo datos meramente identificativos, por lo tanto, la comunicación de datos
personales por el usuario al PROPIETARIO DE LA WEB a través de su página Web
únicamente puede entenderse que tendrá lugar cuando éstos voluntariamente utilicen el
servicio de formulario de contacto u otras vías de comunicación para ponerse en contacto
con el PROPIETARIO DE LA WEB, dado que en estos casos el tratamiento de los datos es
inevitable e implícito al sistema de comunicación. Para estos casos y los descritos en el
siguiente apartado, la entidad, informa al cliente que el tratamiento de los datos se realiza
con las siguientes finalidades: Llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con la
elaboración de presupuestos, contratación y prestación de servicios del PROPIETARIO DE
LA WEB
, a la empresa a la que pertenece o en su caso al interesado que lo solicite. Así
como atender y contestar las comunicaciones recibidas y las de prospección comercial para
mantener informado a los usuarios de eventuales promociones.

D.- Consentimiento.

Se informa que, cuando el usuario no mantenga relaciones comerciales con el
PROPIETARIO DE LA WEB, y realice el envío de un correo electrónico o una comunicación
al PROPIETARIO DE LA WEB, indicando otros datos personales, dicho usuario estará
dando su consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el
tratamiento de sus datos personales por el PROPIETARIO DE LA WEB, con las finalidades
establecidas anteriormente, así como atender su comunicación o enviar documentación.

A los mismos efectos, el PROPIETARIO DE LA WEB informa que, si el cliente envía un
correo electrónico o comunica al PROPIETARIO DE LA WEB sus datos personales en
razón del cargo que ocupa en una empresa, ya sea como administrador, gerente,
representante y/o cualquier otro cargo como persona de contacto en la empresa, se
entenderá que tal comunicación conlleva la prestación de su consentimiento libre,
inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus datos personales por
el PROPIETARIO DE LA WEB, con las finalidades establecidas anteriormente.

E.- Identificación de los destinatarios respecto de los que el PROPIETARIO DE LA WEB tenga previsto la realización de cesiones o acceso a datos por cuenta de terceros.

El PROPIETARIO DE LA WEB únicamente tiene prevista la realización de cesiones o
comunicaciones de datos que en razón al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
de Protección de Datos Personales y de garantía de los derechos digitales (en adelante
RGPD) deba realizar para atender sus obligaciones con las Administraciones Públicas,
Organismos o personas directamente relacionadas con el PROPIETARIO DE LA WEB, en
los casos que así se requiera de acuerdo con la Legislación vigente en cada materia y en
cada momento o en los supuestos en que haya consentido expresamente.

Igualmente el PROPIETARIO DE LA WEB pone en conocimiento del usuario, que cualquier
otra cesión de datos que deba realizar, será puesta en su conocimiento cuando así lo
prevea el RGPD, informándole de modo expreso, preciso e inequívoco de los destinatarios
de la información, de la finalidad a que se destinarán los datos, y de la naturaleza de los
datos cedidos, o en su caso, cuando el RGPD lo establezca, previamente, se solicitará el
consentimiento inequívoco específico e informado al usuario.

No obstante, el PROPIETARIO DE LA WEB informa al usuario y al cliente, que cualquier
tratamiento de datos personales, se sujeta a la legislación vigente en España en materia de
protección de datos, establecida por el RGPD y su normativa complementaria y de
desarrollo. En este sentido, el PROPIETARIO DE LA WEB sólo es responsable y garantiza
la confidencialidad de los datos de carácter personal que solicite al usuario a través de la
página Web.

F.- Calidad de los datos.

El PROPIETARIO DE LA WEB advierte al usuario, que salvo la existencia de una
representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra
persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá
tener en cuenta que, sólo puede incluir datos personales correspondientes a su propia
identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales
efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier daño, directo y/o indirecto
que cause a terceros o al PROPIETARIO DE LA WEB, por el uso de datos personales de
otra persona, o sus propios datos personales cuando sean falsos, erróneos, no actuales,
inadecuados o impertinentes. Igualmente el usuario que utilice los datos personales de un
tercero, responderá ante éste de la obligación de información establecida en el RGPD para
cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del propio interesado, y/o
de las consecuencias de no haberle informado.

G.- Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Limitación del tratamiento,
Portabilidad, Cancelación, Oposición del tratamiento y Supresión de los datos.

El PROPIETARIO DE LA WEB informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y
supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
de Controla mediante escrito dirigido al PROPIETARIO DE LA WEB en la siguiente
dirección: AVENIDA RICARDO SORIANO, 22, PLANTA 5 o mediante correo dirigido a
REVISORN@GLOBALACCOUNTING.ES, adjuntando en ambos casos su DNI o tarjeta de
identidad.

H.- Uso de formularios para la recogida de datos personales.

En los formularios de contacto existentes en la web, donde se recogen datos de carácter
personal, el usuario deberá consentir de manera expresa y con carácter previo al envío de
los mismos, la aceptación y conocimiento de la política de privacidad mediante la
cumplimentación del check “he leído y acepto la política de privacidad”, y a cuyo contenido
podrá tener acceso mediante el enlace adjunto que le remitirá el presente aviso legal. Si el
campo check no fuere marcado por el usuario, no se realizará el envío de los datos
contenidos en dichos formularios.

I.- Medidas de seguridad adoptadas con relación al tratamiento de los datos
personales.

El PROPIETARIO DE LA WEB informa al usuario que, de conformidad con lo dispuesto en
el RGPD, ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar la alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Igualmente el
PROPIETARIO DE LA WEB garantiza al usuario el cumplimiento del deber de secreto
profesional respecto de los datos personales de los usuarios y del deber de guardarlos.

J.- Más información sobre política de privacidad.

Si quiere obtener mayor información sobre nuestra política de privacidad puede pinchar en
el siguiente enlace de nuestro sitio web (hacer constar enlace a la política de privacidad de
segunda capa que le remitimos)

5) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

En virtud de lo dispuesto a la legislación vigente reguladora de la Propiedad Intelectual,
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos,
como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su
diseño gráfico y códigos fuente, de esta página web, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del PROPIETARIO DE LA WEB.

Todos los contenidos del sitio web, constituyen una obra cuya propiedad pertenece al
PROPIETARIO DE LA WEB, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los
derechos de explotación sobre los mismos, más allá de lo estrictamente necesario para el
correcto uso de la web.

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y
efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos
no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes,
ni sean objeto de ningún tipo de explotación comercial.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase
que aparecen en el sitio web son propiedad del PROPIETARIO DE LA WEB, sin que pueda
entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los
mismos.

El establecimiento de un híper enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones
entre el PROPIETARIO DE LA WEB y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni
la aceptación y aprobación por parte del PROPIETARIO DELA WEB de sus contenidos o
servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un híper enlace, previamente
deberán solicitar autorización por escrito al PROPIETARIO DE LA WEB. En todo caso, el
hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro
sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar manifestaciones o indicaciones falsas,
inexactas o incorrectas sobre el PROPIETARIO DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos,
contrarios a las buenas costumbres y al orden público. El PROPIETARIO DE LA WEB no se
responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este
sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

6) EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.

El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente
informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su
exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo
específico.

El PROPIETARIO DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:

a. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad
y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda
clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a
los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.

b. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir
alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los
usuarios.

c. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el
presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y

a modo ejemplificativo, el PROPIETARIO DE LA WEB no se hace responsable de las
actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial,
secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia
imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

7) MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN.

El PROPIETARIO DE LA WEB podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las
citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean
modificadas por otras debidamente publicadas.

8) ENLACES.

El PROPIETARIO DE LA WEB declina cualquier responsabilidad respecto a la información
que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La
función de los links que aparecen en esta web, exclusivamente la de informar al usuario
sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este
sitio web. El PROPIETARIO DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del
funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados. Ni sugiere, invita o recomienda la
visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. El
PROPIETARIO DE LA WEB no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por
parte de terceros.

9) DERECHO DE EXCLUSIÓN.

El PROPIETARIO DE LA WEB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal
y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso del Portal.

10) GENERALIDADES.

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la
realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio
web, deberá enviar una notificación al PROPIETARIO DE LA WEB, identificándose
debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo
su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación, es exacta.

11) PUBLICACIONES.

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal
de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser
publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que
constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información
disponible en este sitio web debe entenderse como una guía.

12) LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello
que no esté expresamente establecido. El prestador y el usuario, acuerdan someter
cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los productos o servicios
objeto de éstas Condiciones, a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario.
En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, el prestador y el usuario,
renuncian expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales
del domicilio del PROPIETARIO DE LA WEB.